Afrikaans / English

Direksie

Gedragreëls vir die Direkteure en Algemene Bestuurder van Kranspoort Vakansiedorp

Doelwit:


Die Direkteure van Kranspoort Vakansiedorp erken en aanvaar die visie en omvang van hulle pligte volgens die MOI, besigheids en strategiese beginsels. Hulle word vertrou om hul aangewese pligte op ‘n eerlike, verantwoordelike, professionele en ‘n etiese wyse uit te voer. As Direkteure word van hulle verwag om binne die grense van die gesag wat aan hulle toe vertrou is, ingeligte besluite te neem en die beleid uit te voer in die beste belang van Kranspoort Vakansiedorp. Die Raad van Direkteure, insluitend die Algemene Bestuurder, het die volgende gedragsreëls aanvaar en ooreengekom om die beginsels van versorging, verantwoordbaarheid, lojaliteit en goedgesindheid (geloof) te aanvaar en om konflikte van belange te vermy.

Gedragsreëls:

Raadslede, insluitend die Algemene Bestuurder, onderneem om:
•    Op te tree in die beste belange van Kranspoort Vakansiedorp
•    Om met eerlik, redelik, eties en met integriteit op te tree
•    Om verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle posisie en die gesamentlike besluite van die Raad
•    Om professionalisme as die norm te gebruik vir die uitvoering van pligte sowel as kommunikasie
•    Om professioneel, hoflik en met respek op te tree en om nie misbruik te maak van hulle posisie nie
•    Om eerlik op te tree met alle lede van die MOI
•    Om alle toepaslike wette, reëls en regulasies na te kom
•    Om in goeie vertroue, sorg en oordeel op te tree sonder om hulle onafhanklike oordeel te ondermyn
•    Om nie die eiendom van Kranspoort Vakansiedorp vir eie gewin te gebruik nie
•    Om nie inligting of voordeel as Direkteure of Algemene Bestuurder te gebruik wat Kranspoort Vakansiedorp kan benadeel nie
•    Om die reputasie van Kranspoort Vakansiedorp te handhaaf en te verbeter
•    Om enige persoonlike belang wat daar mag bestaan rakende enige sake wat voor die Raad mag dien, openbaar te maak of om af te sien van bespreking, stemming en enige beïnvloeding van ‘n bespreking van enige saak waarin die betrokke Direkteur ‘n belang het of mag hê
•    Om enige bespreking of stemming te vermy wat ‘n besluit mag beïnvloed wat voor die Raad mag dien wat ‘n konflik of potensiële konflik van belange mag veroorsaak
•    Om vertroulikheid van inligting te respekteer rakende die belange van Kranspoort Vakansiedorp wat hule mag bekom het in die loop van hulle diens as Direkteure of Algemene Bestuurder behalwe as daar magtiging of wetlike verpligting vereis word om sodanige inligting openbaar te maak
•    Om nie vertroulike inligting wat hulle as Direkteure of Algemene Bestuurder vir hulle persoonlike voordeel of voordeel van n ander instansie te gebruik nie
•    Om ‘n kultuur van hoë etiese standaarde te skep en te ondersteun en ‘n verbintenis daartoe te handhaaf

Nota:Daar mag situasies ontstaan waar ‘n Direkteur as deel van sy plig van vertroulikheid  teenoor ‘n ander werknemer vertroulike inligting in sake ‘n konflik aan die Raad van Kranspoort Vakansiedorp  openbaar moet maak. In so ‘n geval moet die betrokke Direkteur homself distansieer van einge deelname in die betrokke saak sonder om die aard van die konflik bekend te maak.

Dirketeure en Algemene Bestuurders moet jaarliks ‘n bevestiging teken dat hulle die gedragskode gelees het, uitgevoer het, en sal voortgaan om die reëls in hierdie gedragskode na te kom.

   

Wynand Pretorius Gholf en Menslike Hupbronne

Wynand.pretorius70@gmail.com 083 2794272

 

 Ferdie Potgieter Sekuriteit en OHS

 ferdie.potgieter55@gmail.com 083 2583781

 

Rudi Kruger - Onder-voorsitter, Tegniese Dienste en Spesiale Projekte
rudi.reno@lantic.net 083 3256081

 Johan Cross - Korporatiewe Bestuur

jjcross64@gmail.com 083 7090227

 

Piet Valks - Voorsitter, Skakelbeampte,
Openbare Betrekkinge, Kommunikasie
en Bemarking
pietvalks@gmail.com 083 413 6381


David vd Walt - Wild en Omgewing

dvdw02@gmail.com

082 851 8165

 

 

Dries Lategan - Finansies

dries3.lategan@gmail.com 082 4525171

 

Willem Bruwer - Bates

 2wbruwer@vodamail.co.za 082 5675013

 

 

Theo Hurter Heffings

Theo.hurter01@gmail.com 066 2863232